Realizace výuky

Vzdělávání ve Sdružené škole Babylon probíhá podle principů Montessori pedagogiky, avšak vždy s ohledem na dosažení cílů stanovených školním vzdělávacím plánem kmenové školy.

Přehled o probraném učivu

Na začátku školního roku obdrží každé dítě mapy dovedností požadovaných Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT pro první tříletí školní docházky (pro každý předmět zvlášť). Do těchto map si každý samostatně zaznamenává, co už umí, aby tak měl přehled o svém pokroku.

Výstupy z jednotlivých fází výuky:

knížečky/sešitky (vlastnoručně vyráběné vždy k aktuálně probíranému tématu)

zážitkový sešit (každé dítě má svůj vlastní, kam si zapisuje nebo jinak výtvarně zpracovává dojmy z výletů, výstav, exkurzí aj.)

krabice výrobků (jak už název napovídá, sem si děti schovávají objemnější produkty své práce)

portfolio (ucelený soubor vybraných výstupů a pracovních listů, které bude dítě předkládat u přezkoušení v kmenové škole)

Hodnocení

V souladu s principy alternativního vzdělávání děti během procesu nehodnotíme, resp. nesrovnáváme jejich výkony s ostatními, ale vedeme děti k sebeevaluaci. Skupinovou práci hodnotí na závěr celá skupina. Součástí evaluace je i zdůvodnění a vyvození poučení pro další práci.

Na konci pololetí napíše učitel pro účely přezkoušení slovní hodnocení, které ovšem probere nejprve společně s dítětem i rodičem (který bude u přezkoušení přítomen)

Pomůcky

Při výuce používáme jak originál Montessori materiál, tak pomůcky inspirované Montessori vlastnoručně vyrobené i pomůcky klasické.

 

 

Jak učíme?

dbáme na celostní princip a klademe důraz na stejnoměrný rozvoj všech složek osobnosti
 

Čtení 

- genetickou i analyticko-syntetickou (slabikovací) metodou 

Psaní 

- učíme psát vázaným písmem i písmem Commenia Script (viz fotogalerie)

Matematiku

- Montessori metodou (viz fotogalerie)

Angličtinu 

- hravou, podněcujíci formou, převážně audio-orální metodou

- je integrální součástí každodenní práce

Kosmickou výchovu 

- v souladu s principy Montessori sledujeme vývoj světa a života na Zemi, prozkoumáváme životní prostředí (pět velkých příběhů)

- poznáváme místo, kde žijeme, komunitní život a naše místo v něm

Umění 

- vedeme děti k hudbě, výtvarnému umění, podporujeme vztah ke kultuře a estetické vnímání

- pracujeme různými výtvarnými technikami, rozvíjíme individuální kreativitu

- zpíváme a hrajeme na hudební nástroje

 

Dále jsou součástí našeho dne běžné pracovní činnosti tak, jak se s nimi dítě setkává v reálném životě (péče o domácnost, zahradu, domácí zvířectvo, příprava svačiny apod.).

Pravidelně též vyjíždíme na nejrůznější výlety a exkurze.