Koncepce naší školy spočívá na principech Montessori pedagogiky, avšak inspiraci čerpá i z dalších alternativních pedagogických směrů.

V centru naší pozornosti stojí vždy individualita dítěte, proto respektujeme vlastní tempo při osvojování nových poznatků a diverzitu zájmů jenotlivých žáků.

Výkony našich žáků nikdy vzájemně neporovnáváme a hodnotíme vždy pouze s ohledem na dosažený pokrok. Základem hodnocení je sebehodnocení, ke kterému žák dochází sám nebo za pomoci učitele.

Chybu chápeme jako nutný dílčí krok k dosažení vyššího stupně a efektivně s ní pracujeme.

 

U našich žáků podporujeme

- přirozenou touhu dítěte po poznávání vycházející z vnitřní motivace

- samostatnost

- zodpovědnost

- kreativitu

- smysl pro spolupráci

- osobní rozvoj a morální hodnoty

- ohleduplnost a úctu k sobě i svému okolí 

- pohyb a zdravý životní styl

 

Naše děti jsou nebo budou zapsány k individuálnímu (domácímu) vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona).
Obecné informace o domácím vzdělávání naleznete zde: www.alternativniskoly.cz/category/domacivzdelavani/